HiTS Hoffmann IT Solutions

Diplom Informatiker / Diplom Ingenieur BA
Arne Hoffmann
Am Dietzelberg 5
67724 Gehrweiler


 - Anwendungsentwicklung
- .NET C#, Visual Basic
- EDV Dienstleistungen
- Netzwerktechnik
- Rechnerbetreuung
- Beratung
- Datenbanksysteme
- Datenbankoptimierung

hoffmann@otselot.de / UstID: DE202203807